Pogoji za najem avtodoma

Splošne določbe

(1) Podjetje Mediaval d.o.o. Požarnice 78h, 1351 Brezovica, (v nadaljevanju najemodajalec) in najemnik avtodoma (v nadaljevanju najemnik), ki je naveden v pogodbi, se s podpisom pogodbe o najemu avtodoma dogovorita, da najemodajalec preda v najem, najemnik pa najame avtodom podjetja Mediaval d.o.o..
(2) S podpisom pogodbe o najemu avtodoma najemnik potrjuje, da je seznanjen s pogoji najema avtodoma pri podjetju Mediaval d.o.o. in da jih bo v celoti spoštoval in upošteval.

(3) Najemnik se obvezuje, da bo z najetim avtodomom ravnal kot dober gospodar in ga ne bo namenoma uničeval ali izpostavljal nevarnostim.

Rezervacija za najem avtodoma

(1) Rezervacija za najem avtodoma se opravi na podlagi predhodnega dogovora med najemnikom in  najemodajalcev glede tipa avtodoma, termina in cene za najem avtodoma. Možni so posamezni posebni dogovori med obema strankama, ki pa morajo biti sklenjeni na podlagi teh pogojev ter zavedeni v pisni obliki. Na podlagi tega najemodajalec pripravi predračun, ki obsega vse podatke v zvezi z najemom avtodoma.

(2) Ob sklenitvi rezervacije za najem avtodoma mora biti najemnik star najmanj 24 let,  imeti vsaj 3 leta veljavno vozniško dovoljenje »B« kategorije in redno zaposlitev (na zahtevo najemodajalca mora najemnik sporočiti, kje je redno zaposlen) . S potrditvijo rezervacije najemnik potrjuje, da je ob rezervaciji navedel točne podatke in predložil svoje veljavne dokumente. Ob potrditvi oziroma sklenitvi rezervacije za najem avtodoma mora najemnik predložiti naslednje dokumente:

– veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list),
– veljavno vozniško dovoljenje,
– veljavno kreditno kartico oziroma kartico bančnega računa,
davčno številko.

(3) Najemnik je dolžan ob sklenitvi rezervacije poimensko navesti tudi vse potnike, ki bodo poleg njega potovali v najetem avtodomu in predložiti fotokopije njihovih osebnih dokumentov. Rezervacija postane veljavna, ko najemnik plača brezobrestni avans v višini 40% vrednosti celotnega najema. Najemodajalec izda najemniku potrdilo o plačilu rezervacije, ki zavezuje obe stranki.

Plačilo najema avtodoma

(1) Plačilo celotnega zneska najema avtodoma mora najemnik poravnati najkasneje 20 dni pred začetkom najema.

(2) V primeru, da najemnik ne spoštuje zgoraj navedenega plačilnega roka, se rezervacija šteje za odpovedano in najemodajalec lahko zadrži znesek rezervacije brez odškodnine ter je ni dolžan povrniti.

Cena

Cena za najem avtodoma je določena na podlagi predračuna, ki je posredovan najemniku in je določena skladno s cenikom za najem avtodoma pri podjetju Mediaval d.o.o. V ceno najema niso vključeni stroški goriva, cestnine, parkirnine, mostnine, kazni za prometne in druge prekrške, povzročene v času trajanja najema (četudi obvestila o storjenem prekršku do najemodajalca prispejo po zaključku najema) ter vseh drugih stroškov, nastalih v času trajanja najema (stroški nočitev/ parkiranja v kampih in podobnih ustanovah oziroma na počivališčih, parkiriščih in ostalih površinah …).

Odpoved in prekinitev najema avtodoma

(1) V primeru pisne odpovedi rezervacije oziroma najema avtodoma s strani najemnika avtodoma, ima najemodajalec pravico do povračila zaradi odpovedi najema avtodoma, katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi.

(2) Povračilo izgube zaradi odpovedi najema avtodoma je sestavljeno iz administrativnih stroškov odpovedi v višini 40 € in zneska, ki je odvisen od števila dni od prejetja pisne odpovedi do začetka najema avtodoma. Če je najem odpovedan s strani najemnika:

do 30 dni pred začetkom najema – povrnitev izgube v višini 30% celotne vrednosti najema,
do 15 dni pred začetkom najema – povrnitev izgube v višini 50% celotne vrednosti najema,
manj kot 15 dni pred začetkom najema – povrnitev izgube v višini 80% celotne vrednosti najema.

(3) V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma ob času, navedenem v potrdilu o rezervaciji, se to smatra za odpoved najema za rezervirano obdobje. Najemodajalec si pridržuje pravico do zadržanja celotnega vplačanega zneska vrednosti najema avtodoma. Če najemnik na lastno željo najem prekine predčasno, torej prej, kot je navedeno v pogodbi o najemu, mu najemodajalec ob vrnitvi avtodoma v nobenem primeru ne povrne razlike zneska za neizkoriščene dni najema.

(4) Če pri najemniku pride do odpovedi najema zaradi dokazljive višje sile (smrt ali bolezen, zaradi katere je potrebno bolnišnično zdravljenje oziroma redna zdravniška oskrba – potrdilo osebnega zdravnika), se odškodnina zaračuna v višini 10 % predvidene vrednosti. Najemodajalec zaračuna administrativne stroške odpovedi najema avtodoma tudi v primeru, če najemnik sam najde zamenjavo.

Varščina

(1) Najemnik je dolžan najemodajalcu ob prevzemu avtodoma položiti varščino v gotovini, v višini, ki je v ceniku določena za posamezni tip avtodoma. Varščina je namenjena kritju morebitnih stroškov za odpravo poškodb in drugih stroškov, nastalih v času trajanja najema avtodoma:

nadomestilo 1% odbitne franšize od nabavne vrednosti avtodoma pri uveljavljanju kasko zavarovanja v primeru poškodbe avtodoma, nastale med najemom, nesreče ali kraje oziroma odtujitve avtodoma,
izguba bonusa in premijskega razreda pri zavarovalnici,
manjkajoča in/ali poškodovana oprema ter inventar avtodoma,
popravila poškodb avtodoma in opreme, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja avtodoma (poškodbe ogledal, stekel, luči, odbijačev in drugih izpostavljenih delov avtodoma, poškodb na avtodomu, nastalih na parkiriščih in podobnih površinah)

(2) V primeru, da najemnik avtodoma povzroči nesrečo, varščina zapade v celoti.
(3) V primeru nejasnih okoliščin nesreče, poškodovanja oziroma odtujitve avtodoma, se varščina zadrži v celoti, do razjasnitev okoliščin in poplačila vseh stroškov, ki nastanejo, da se avtodom in oprema vrnejo v začetno stanje.
(4) V primeru poškodovanja opreme ali manjših poškodb avtodoma, ki jih ne krije kasko zavarovanje, se zadrži varščina v celoti. Preostanek varščine se vrne, ko so poravnani vsi stroški, nastali z odpravo poškodb opreme ali avtodoma na pooblaščenem servisu.

(5) Varščino lahko najemodajalec izjemoma poviša pred sklenitvijo pogodbe o najemu avtodoma po svoji presoji, glede na cilj in čas potovanja ter druge okoliščine najema avtodoma, tudi do 100%. O tem obvesti najemnika ob pripravi predračuna za najem avtodoma. Vsi ostali pogoji glede namena in vračila varščine se zaradi izrednega povečanja višine varščine ne spremenijo.

 Prevzem avtodoma

(1) Najemnik lahko avtodom prevzame na prvi dan najema, med 16. in 19. uro, če ni ob sklenitvi rezervacije dogovorjeno drugače. Ob prevzemu avtodoma najemnik in najemodajalec skupaj opravita pregled celotnega avtodoma (oprema, mehanika, karoserija, motor, bivalni del), podpišeta primopredajni zapisnik o prevzemu avtodoma in opravita popis opreme avtodoma.
(2) Avtodom ima ob začetku najema:

– poln rezervoar za pitno vodo,
– poln rezervoar za gorivo,
– prazen rezervoar za odpadno vodo,
– prazno in očiščeno WC kaseto,
– čisto notranjost in zunanjost avtodoma.

(3) Avtodom najemodajalec preda v najem najemniku, ko je podpisana pogodba o najemu, primopredajni zapisnik in popis opreme avtodoma.

 Vračilo avtodoma

(1) Avtodom mora najemnik vrniti najemodajalcu zadnji dan najema, ki je naveden v pogodbi o najemu avtodoma, med 9. in 11. uro. Samo v tem primeru se prvi in zadnji dan najema štejeta kot en dan. Izven visoke sezone so možni tudi drugačni dogovori glede prevzema in vračila avtodoma. Če želi najemnik avtodom vrniti predčasno, se mora o datumu in uri vrnitve predhodno obvezno dogovoriti z najemodajalcem.

(2) Če najemnik zamuja z vrnitvijo najetega avtodoma, se mu zaračuna zamudnina v višini 50 EUR, za vsako zamujeno uro. Če najemnik zamudi z vrnitvijo avtodoma zamuja za več kot tri (3) dni, bo najemodajalec vložil ovadbo pri pristojnih organih in zadržal varščino v celoti. V primeru zamude pri vračilu avtodoma zaradi višje sile je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila avtodoma, v nasprotnem primeru se smatra, da najemnik avtodoma ni vrnil pravočasno. Avtodom najemnik mora vrniti na mesto, kjer ga je prevzel.
(3) Ob vrnitvi mora biti avtodom v enakem stanju, kot je bil najemniku izdan s strani najemodajalca ob začetku najema. Avtodom mora imeti ob vrnitvi:

– poln rezervoar za pitno vodo,
– poln rezervoar za gorivo,
– prazen rezervoar za odpadno vodo
– prazno in očiščeno WC kaseto,
– čisto notranjost in zunanjost avtodoma.

(4) Ob zaključku najema se opravi pregled ob vrnitvi avtodoma, s katerim se preveri stanje avtodoma in opreme ter delovanje vseh naprav v avtodomu. Vse ugotovitve pregleda (morebitne poškodbe, manjkajoča oprema, druge okvare) se vpiše v primopredajni zapisnik in ovrednoti morebitno nastalo škodo. V primeru večjih poškodb se opravi pregled poškodb na pooblaščenem servisu za bivalni oziroma avtomobilski del, ki najemodajalcu sporoči višino škode. Do zaključka postopka ocenitve škode in odprave poškodb najemodajalec zadrži varščino v celoti.

Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, nastale med trajanjem najema in se ugotovijo ob vračilu avtodoma.

Čistoča avtodoma

(1) Najemodajalec najemniku preda čist avtodom, zunaj in znotraj. Notranjost je razkužena, rezervoar čiste vode je poln, rezervoar odpadne vode prazen. Avtodom mora najemnik vrniti v enakem stanju in stopnji čistosti, kot mu je bil predan ob začetku najema.
(2) V nasprotnem primeru se zaračuna:

– čiščenje zunanjosti avtodoma 30 EUR,
– čiščenje notranjosti avtodoma 30 EUR (če je avtodom zelo umazan, se cena čiščenja lahko tudi zviša),
– praznjenje WC kasete 100 EUR.

Ti stroški se zaračunajo v celoti tudi v primeru slabo in/ali delno očiščenega avtodoma oziroma delov avtodoma. V primeru vračila avtodoma z nepolnim rezervoarjem goriva, se zaračuna fiksni znesek 20 EUR ter stroški manjkajočega goriva.
V avtodomu je KAJENJE STROGO PREPOVEDANO. V primeru nespoštovanja prepovedi kajenja se najemniku avtodoma zaračuna odškodnina v višini 300 EUR in se mu obračuna ob vračilu varščine.

 Popravila in morebitne okvare na avtodomu v času trajanja najema

(1) Vsi posegi v avtodom, brez predhodnega dogovora in potrditve s strani najemodajalca, so prepovedani in za njih najemnik avtodoma materialno odgovarja. Najemodajalec ne bo povrnil stroškov popravil, ki niso bila dogovorjena in potrjena s strani najemodajalca. Vsa popravila mora opraviti pooblaščen servis.

(2) Najemodajalec poravna stroške vseh predhodno potrjenih in usklajenih nujnih popravil v času najema avtodoma. Omenjene stroške najemodajalec poravna ob vrnitvi avtodoma. V kolikor okvara ni nastala po krivdi najemnika, mora najemnik ob vračilu avtodoma predložiti originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku vse nastale stroške z nujnim popravilom avtodoma na poti.

Najemodajalec ni dolžan povrniti stroškov popravil in drugih stroškov, v kolikor je do napake oziroma okvare prišlo med najemom avtodoma oziroma na samem potovanju po krivdi najemnika. V takem primeru mora najemnik ravnati, kot da je na poti s svojim vozilom, saj krije stroške odprave napake oziroma okvare sam. Vse posege lahko opravi izključno pooblaščen servis, tako za avtomobilski kot bivalni del, najemnik pa mora o tem predhodno telefonsko obvestiti najemodajalca.

(3) Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje najemniku zagotoviti oziroma nadomestiti avtodom z nadomestnim oziroma drugim avtodomom, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik se s podpisom pogodbe o najemu avtodoma izrecno odpoveduje kakršnemukoli zahtevku po odškodnini in nadomestilu kakršnih koli stroškov, ki bi izvirali iz tega naslova. Najemodajalec ima sklenjeno avto asistenco, ki v primeru okvare ali poškodbe vozila zagotavlja reševanje nastale situacije na kraju dogodka. Najemodajalec se bo trudil zagotoviti primerljiv nadomestni avtodom, seveda, če bo to mogoče.

Dolžnosti najemnika v primeru prometne nesreče

(1) Avtodom lahko upravlja izključno samo najemnik avtodoma, ki je naveden v pogodbi o najemu avtodoma. V dogovoru z najemodajalcem je možno navesti še dodatnega voznika, vendar mora to biti zapisano v pogodbi o najemu avtodoma. Prepovedano je posredovanje avtodoma v upravljanje in dajanje avtodoma v podnajem drugim osebam.
(2) V primeru, da zavarovalnica zavrne plačilo škode nastale na najetem avtodomu iz kakršnihkoli vzrokov, je dolžan škodo v celoti nastalo na avtodomu in škodo nastalo pri ostalih udeležencih nesreče oziroma škodnega primera, poplačati najemnik avtodoma iz svojih sredstev.

(3) V primeru prometne nesreče mora najemnik izpolniti obrazec »Evropsko poročilo o prometni nezgodi« in nezgodo obvezno prijaviti najbližji policiji. Ob vračilu poškodovanega avtodoma je najemnik dolžan izpolniti in predati najemodajalcu »Evropsko poročilo o prometni nezgodi«. Najemnik mora najemodajalcu izročiti vso potrebno dokumentacijo o prometni nezgodi in priložiti skico o poškodbah avtodoma oziroma fotografije le-teh. Policijski zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode in številko Zelene karte vseh soudeleženih vozil v prometni nezgodi.

Najemnik avtodoma odgovarja neomejeno v primeru nastale in povzročene škode, če:

– je z avtodomom upravljala oseba, ki ni navedena v pogodbi o najemu avtodoma,
– preseže dovoljeno težo avtodoma (največja skupna dovoljena teža avtodoma znaša največ 3500 kg),
– prevaža prepovedane snovi in osebe z neurejenimi dokumenti oziroma brez dokumentov,
– vozi avtodom pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc,
– nastane poškodba avtodoma, ki ne izhaja iz prometne nezgode.

(4) Ob nastanku poškodb avtodoma in opreme avtodoma (tudi manjših poškodb v notranjosti avtodoma) je najemnik avtodoma dolžan takoj obvestiti najemodajalca o nastali situaciji in obsegu ter načinu poškodb avtodoma in opreme.

 Ključi in dokumenti avtodoma

Najemnik avtodoma je mora vse dokumente (prometno dovoljenje, zeleno karto) ter ključe avtodoma (ključ za zagon vozila, ključ za zaklepanje vrat bivalnega dela) ob vsakem zapuščanju avtodoma nositi vedno s seboj. Če najemnik v primeru kraje avtodoma, najemodajalcu ne predloži ključev in dokumentov avtodoma, v celoti krije vrednost ukradenega avtodoma in vse stroške, povezane s krajo avtodoma.

Prometni prekrški, kazni in ostali prekrški

Vsi morebitni prometni prekrški, carinski in drugi prekrški oziroma kazni ter ostali stroški, povzročeni zaradi teh prekrškov, nastali med najemom avtodoma, bremenijo izključno in samo najemnika avtodoma oz. voznika, navedenega v pogodbi o najemu avtodoma. Zanje najemnik avtodoma materialno in kazensko odgovarja tudi po zaključku najema, ne glede na to, kdaj do najemodajalca dospejo obvestila o povzročenih prekrških in kaznih.

 Odgovornost najemodajalca

(1) Za lastnino najemnika in potnikov v avtodomu v času najema, dokumente in denar v avtodomu, opremo avtodoma, ki so odtujeni oziroma izgubljeni oziroma ukradeni med najemom avtodoma, oziroma pozabljeni po končanem najemu, najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vse naštete stvari niso zajete v nobenem od zavarovanj avtodoma.

(2) O najdenih predmetih v avtodomu po zaključku najema avtodoma bo najemodajalec telefonsko obvestil najemnika in hranil predmete še teden dni, nato jih bo zavrgel.
(3) Najemodajalec se obvezuje, da je avtodom ob začetku najema v tehnično brezhibnem stanju in brez kakršnekoli okvare, ki bi bila po njegovem vedenju lahko vzrok za nezgodo ali odpoved delovanja avtodoma. Avtodom je redno preventivno vzdrževan v skladu z navodili proizvajalca vozila in nadgradnje.
(4) V primeru okvare ali najemodajalčeve nezmožnosti zagotovitve avtodoma za najem zaradi vpliva višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma oziroma zamude predhodnega najemnika, se najemodajalec in najemnik dogovorita za nadomestni termin najema avtodoma oziroma najemodajalec vrne najemniku že vplačani znesek rezervacije oz. plačila najema v celoti, brez kakršnih koli dodatkov, kazni in obresti.

 Zaključne določbe

(1) Pogoji za najem avtodoma obsegajo 15 členov in so sestavni del pogodbe o najemu avtodoma. Najemnik s svojim podpisom pogodbe o najemu avtodoma potrjuje, da je pogoje za najem avtodoma prejel in da je z njimi seznanjen. Najemnik se strinja z vsemi členi splošnih pogojev za najem avtodoma ter se obvezuje, da jih bo v celoti spoštoval in jih izvajal.
(2) Vse morebitne nejasnosti bomo reševali sporazumno v zadovoljstvo obeh strank, v nasprotnem primeru je za vse morebitne spore pristojno Sodišče v Ljubljani.

Mediaval d.o.o.
Brezovica, 1.12.2012